Verkoopsvoorwaarden

1. De bestekken en prijsofferte zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor, de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na goedkeuring door de directie. De kopers zullen door nv. Luk Geerinck enkel worden ingelicht ingeval de directie negatief advies verstrekt.

3. Prijzen, onder voorbehoud van afmetingen en eventuele wijzigingen in kleur en/of figuratie, zijn 30 dagen geldig.

4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10 % van de waarde van de bestelling.

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. Onze vrijwaringspicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zicht niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

7. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

8. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn 15 dagen, de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

11. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

12. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

13. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

14. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen.

15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10 % van het factuurbedrag (met minimum van 25 Euro)als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven deze eigendom van de verkoper.

18. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd, naar keuze van de leverancier.

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Montage (en levering) wordt slechts uitgevoerd na vrijgave van de werd, d.w.z. na effectieve controle van de werf door de verantwoordelijke vertegenwoordiger, dit met betrekking tot de montageomstandigheden en geschiktheid. Het vastleggen van een definitieve uitvoeringsdatum met de klant kan slechts gebeuren in overleg met de verantwoordelijke van de levering- en/of montagedienst.

2. Indien noodzakelijk dient een hulp bij het afladen, in de onmiddellijke nabijheid van de montageplaats, aanwezig te zijn. Ingeval van montage van goederen waarvan het gewicht of het deelgewicht groter is dan 100 kg moeten de nodige hijstoestellen ter beschikking worden gesteld, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen. Het opslaan en verplaatsen van deuren op de werf gebeurt onder de verantwoordelijkheid van en ten laste van de klant.

3. De volgend montageomstandigheden zijn vereist:

  • een afgewerkte of op zijn minst een verharde en genivelleerde werkvloer, met ondubbelzinnige aanduiding van de vloerpas;
  • elektrische stroom 220V/16A dient binnen redelijke afstand beschikbaar zijn;
  • netvoedingslijnen voor eventuele elektrische aandrijvingen en andere bedrading t.b. elektrische toebehoren zijn, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, ten laste van de klant en moeten voorafgaandelijk worden geplaatst; ·montage gebeurt steeds op gelijkvloers. Afwijkingen hierop geven aanleiding tot meerprijs en dienen op de klaarstelling aangeduid.

4. Voor de bevestiging van de deur hebben wij een vlak kader nodig. De ophanging van eventuele horizontale looprails en/of aandrijving gebeurt met de meegeleverde verankeringen en moet recht boven de ophangpunten mogelijk zijn. Voorzieningen in de dakconstructie moeten door derden zijn aangebracht voor montage van de deur. De nodige inbouwruimte, afhankelijk van deurtype en uitvoering, moet gerespecteerd worden. Hiervoor wordt verwezen naar de diverse inbouwgegevens. De voorbereiding van de bouw dient geheel in overeenstemming met met de door Luk Geerinck nv opgestelde orderbevestiging, tekening, schets of documentatie te zijn. De ondergrond en/of materialen om de deuren/aandrijvingen te bevestigen moet geschikt zijn rekening houdende met afmetingen en gewicht. Een opgave hiervan moet gedetailleerd gebeuren bij bestelling. Gasbetonsoorten (Ytong e.d.) vereisen bijzondere montagemaatregelen en zijn niet geschikt voor rechtstreeks bevestiging.

5. Demontage of uitbraak van bestaande deuren is steeds ten laste van de klant en uit te voeren voor aankomst van de monteurs op de werf. Een eventuele (destructieve) demontage door Luk Geerinck nv gebeurt enkel op aanvraag en tegen meerprijs. Het afvoeren of verwijderen van de gedemonteerde materialen zijn ten laste van de klant, evenals het herstellen, schilderen, bestukken, enz.... van muren, gevels, zolderingen of vloeren.

6. Mastikeer en retoucheerwerken zijn ten laste van de klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7. Afdichtingen, afdichtings-, ophangings- en aansluitingsprofielen zijn ten laste van de klant, tenzij anders en schriftelijk bij de bestelling overeengekomen. Alle profielen worden geleverd in verzinkte materialen. Zij zijn niet voorzien van grondverf of eindlakken tenzij anders en schriftelijk bij de bestelling overeengekomen.

8. Luk Geerinck nv garandeert zijn producten op materiaal- en constructiefouten gedurende 1 jaar en gedurende 6 maanden op montagefouten. Als referentiedatum geldt de datum van plaatsing. Eventuele herstellingen door derden uitgevoerd tijdens vermelde garantieperiode worden niet door deze bepaling gedekt. Defecten welke zijn ontstaan door normale slijtage of door onjuist gebruik vallen buiten garantie. Luk Geerinck nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door een defect van de door ons geleverde goederen.